Onze voorwaarden

ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN
Welkom op de website van OneTap.Online Website creatie service (de “service”). Uw gebruik van de service is onderworpen aan deze Servicevoorwaarden (“voorwaarden”). Deze voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op uw gebruik van de dienst op een proefbasis. Door gebruik te maken van de service, betekent dit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de dienst. Ons privacystatement (https://onetap.online/privacy-policy/) is onlosmakelijk van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere verwerkersovereenkomst tot stand is gekomen tussen u en OneTap.Online.


BESCHRIJVING VAN DE DIENST
Onze web-based dienst staat gebruikers toe die voor een account (elk een “accounthouder”) registreren om een online website te creëren en bij te werken. Eenmaal geregistreerd, elke accounthouder ontvangt zijn of haar eigen website en kan post “content” (gedefinieerd in paragraaf 7). Om het even welke nieuwe eigenschappen op de dienst, met inbegrip van de versie van nieuwe OneTap.Online tools en middelen, is onderworpen aan deze voorwaarden. Als u de service wilt gebruiken, moet u toegang hebben tot internet, rechtstreeks of via apparaten die toegang hebben tot webcontent, en moet u alle kosten betalen die verband houden met internettoegang. Daarnaast moet u alle apparatuur die nodig is om een dergelijke verbinding met het Internet te maken, met inbegrip van een web-enabled computer. De dienst kan bepaalde mededelingen van ons, zoals de dienstaankondigingen, administratieve berichten, en OneTap.Online Bulletin omvatten. Deze communicatie wordt beschouwd als onderdeel van OneTap.Online lidmaatschap. U mag de service niet op enige andere manier benaderen dan via de Service interfaces die wij u bieden.


REGISTRATIE
Om u als account houder te registreren, moet u ons een geldig e-mail adres en andere informatie (“registratiegegevens”) verstrekken. Tijdens het registratieproces kiest u een wachtwoord en een account aanwijzing voor uw websites en krijgt u een OneTap.Online id. U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. In overweging van het gebruik van de dienst, gaat u akkoord om ware, nauwkeurige, huidige en volledige registratiegegevens te handhaven en bij te werken. Als u informatie verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, of als OneTap.Online redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, kunnen we opschorten of beëindigen uw account en weigeren alle huidige of toekomstige gebruik van de dienst of enig gedeelte daarvan.


ANNULERING EN BEËINDIGING
Als u de service annuleert, wordt uw annulering onmiddellijk van kracht. Na annulering heeft u geen toegang meer tot uw website en kunnen wij alle informatie op uw website verwijderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor dergelijke geschrapte informatie of content. Zolang wij de dienst blijven aanbieden, zullen wij de dienst verstrekken en proberen te actualiseren, te verbeteren en uit te breiden. Als gevolg hiervan kunnen wij u toegang tot de dienst als het kan bestaan en beschikbaar zijn op een bepaalde dag en hebben geen andere verplichtingen, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst. We kunnen wijzigen, vervangen, weigeren de toegang tot, opschorten of beëindigen van de dienst, geheel of gedeeltelijk, of wijzigen en wijzigen prijzen voor alle of een deel van de diensten voor u of voor al onze gebruikers naar eigen goeddunken. Al deze wijzigingen zullen effectief zijn op hun posting op onze site of door directe communicatie naar u, tenzij anders vermeld. Wij behouden ons het recht voor om content die beschikbaar is als onderdeel van uw account, te weigeren en te verwijderen, met of zonder kennisgeving, indien dit door ons wordt geacht in strijd te zijn met deze overeenkomst. Voor het vermijden van twijfel, hebben wij geen verplichting om u een exemplaar van om het even welke content te bewaren, te handhaven of te verstrekken die u of anderen wanneer het gebruiken van de dienst verstrekken.

ONETAP.ONLINE Privacybeleid
Hoe wij uw registratiegegevens verzamelen, beschermen en gebruiken en bepaalde andere informatie over u zijn opgenomen in onze Privacy Policy, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.


WEBSITE-ACCOUNT EN BEVEILIGING
U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en website, voor alle activiteiten die plaatsvinden of acties die worden ondernomen in het kader van de account of in verband met de website. U stemt ermee in om ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van de account of enige andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze veiligheidsverplichting. U erkent en stemt ermee in dat wij in geen geval aansprakelijk zullen zijn voor enige of uw handelingen of nalatigheden of die van een derde partij, met inbegrip van schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden.

UW RECHTEN IN UW CONTENT
OneTap.Online claimt geen eigendom van uw content, maar u geeft ons uw toestemming om uw content op de service te hosten. Deze machtiging bestaat alleen zolang u de service blijft gebruiken of een account houder blijft. Indien U gebruik maakt van website ontwerpen (sjabloonkits of sjablonen) uit de galerij. Dan geldt hiervoor de volgende disclaimer en beperkte aansprakelijkheid. De sjabloonkits of sjablonen zijn gemaakt door derden, niet door OneTap.Online. OneTap.Online stelt ze voor u beschikbaar “as-is” (zoals ze zijn) en zonder enige garantie. We garanderen niet dat de sjabloonkits of sjablonen (of iets dat door u, of ons, is gemaakt met behulp van de sjabloonkits of sjablonen) origineel zijn (of zullen zijn). Ook garanderen we niet dat ze (of onderdelen van) geen inbreuk zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten. Alle aansprakelijkheid hieromtrent sluiten we geheel uit. Als we aansprakelijkheid niet kunnen uitsluiten, is onze totale aansprakelijkheid beperkt tot EUR 5,– per accounthouder ongeacht het aantal inbreuken, voorvallen of websites.

CONTENT EN GEDRAGSREGELS EN VERPLICHTINGEN
Alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, Foto’s, afbeeldingen, video, berichten, goederen, producten, diensten of andere materialen die u op een website plaatst via de service (“content”) zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van waaruit deze content Ontstaan. U bent verantwoordelijk voor alle content die u uploadt, plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar maakt via de service. We hebben geen controle over de content die u post via de dienst. Door de dienst te gebruiken geeft u aan geen content te gebruiken of te verwerken die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor uw content of de content van een derde partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voor eventuele fouten of omissies in uw content, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van een content geplaatst doorgegeven of anderszins beschikbaar worden gesteld via de service. U erkent dat we geen pre-screen content, maar dat we het recht hebben (maar niet de verplichting) te weigeren, verplaatsen of verwijderen van content die beschikbaar is via de service. Wij zullen ook het recht hebben om content te verwijderen die deze voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is naar eigen goeddunken. U moet evalueren, en dragen alle Risico’s verbonden aan, het gebruik van enige content. U mag zich niet beroepen op de door ons gemaakte content. U erkent en stemt ermee in dat wij content kunnen bewaren en ook content kunnen bekendmaken indien dit wettelijk vereist is of te goeder trouw van mening is dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de juridische procedure; b deze voorwaarden te handhaven; (c) te reageren op claims dat de content de rechten van derden schendt; of (d) onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid en die van onze gebruikers en het publiek te beschermen. De technische verwerking en verzending van de dienst, met inbegrip van content, kan (a) overdrachten over diverse netwerken omvatten; en (b) veranderingen in overeenstemming en aan te passen aan de technische vereisten van Connecting Networks of devices. U stemt ermee in dat u niet: (a) het uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van content die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, invasief van de privacy van een ander is (tot, maar niet exclusief elk adres, e-mail, telefoonnummer of andere contactgegevens zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke informatie, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk; (b) minderjarigen op enigerlei wijze schaden; (c) imiteren een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een OneTap.Online ambtenaar, Forum leider, gids of gastheer, of verkeerd staat of anderszins verkeerd uw affiliatie met een persoon of entiteit; (d) te smeden headers of anderszins te manipuleren identifiers om de oorsprong van de content die via de dienst te verhullen; (e) het uploaden, plaatsen of anderszins doorgeven van content waarvan u geen recht hebt op verzending onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voor wetenschap, eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie die is geleerd of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsverhoudingen of onder geheimhoudingsovereenkomsten); (f) het uploaden, plaatsen of anderszins overdragen van content die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, privacy-of publiciteits-of andere eigendomsrechten van een partij; (g) ongevraagde commerciële e-mail of “spam” uploaden, plaatsen of verzenden. Dit omvat onethische marketing, reclame, of enige andere praktijk die op enigerlei wijze in verband met “spam”, zoals (i) het verzenden van massa e-mail naar ontvangers die niet hebben gevraagd e-mail van u of met een fake return adres, (II) het bevorderen van een site met ongepaste links, titels, beschrijvingen, of (III) het promoten van uw site door het plaatsen van meerdere inzendingen in openbare fora die identiek zijn; (h) het uploaden, plaatsen of anderszins verzenden van materiaal dat software virussen of andere computer code, bestanden of Programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computer software of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken; (i) de service of servers of netwerken die met de service zijn verbonden, te storen of te verstoren, of de vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van netwerken die verbonden zijn met de service, ongehoorzaam te maken; (j) opzettelijk of onopzettelijk in strijd zijn met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving, de regels van enige nationale of andere effectenbeurs en de wettelijke bepalingen die van kracht zijn; (k) “stalken” of anderszins een andere kwellen; (l) het bevorderen of verstrekken van educatieve informatie over illegale activiteiten, het bevorderen van fysieke schade of letsel tegen een groep of individu, of het bevorderen van een daad van wreedheid jegens dieren. Dit kan omvatten, zonder beperking, het verstrekken van instructies over hoe te monteren bommen, granaten en andere wapens of brandgevaarlijke apparaten; (m) te koop aanbieden of te verkopen een item, goed of dienst die (i) in strijd met een van toepassing zijnde federale, provinciale of lokale wet of regelgeving, (II) u beschikt niet over de volledige bevoegdheid en het gezag onder alle relevante wet-en regelgeving te bieden en te verkopen, met inbegrip van alle autorisaties, of (III) wij bepalen, naar eigen goeddunken, is ongepast voor verkoop via de dienst; (n) gebruik maken van de dienst als een doorstuur dienst naar een andere website; (o) de wachtwoorden van een derde partij of persoonlijke identificeerbare informatie voor onwettige of phishing doeleinden te verzoeken; (p) de reikwijdte van de door u ondertekende dienst overschrijden; bijvoorbeeld, door toegang te krijgen tot en het gebruik van de tools die u niet beschikt over het recht om te gebruiken, of verwijderen, toevoegen of anderszins veranderen van andere volkeren opmerkingen of content; (q) het uploaden, plaatsen of anderszins verzenden van content die bedoeld is om te profiteren van een gebruiker. Dergelijke content kan omvatten, maar is niet beperkt tot, “snel rijk”, “krijg betaald om te surfen”, piramide/MLM, of andere dubieuze regelingen. (q) omvatten meer dan drie advertentieblokken per pagina, of een reclame die sterk vermindert de bruikbaarheid van de site. (r) bestanden uploaden voor het enige doel van het hebben van hen gehost door ons en voor gebruik buiten een website gemaakt met behulp van de dienst. (s) Maak een website die een nadelige gebruikerservaring met aangepaste programmering biedt. Voorbeelden zijn, maar zijn niet beperkt tot, extreme knipperende banners en buitensporige bewegende beweging. (t) uploaden, plaatsen of anderszins verzenden van content die is volwassen in de natuur, zoals alle naaktheid in een seksuele context, alle content onthullen blootgestelde genitaliën, of enige content met volwassen Thema’s. Wij behouden het recht om een account of gebruiker die heeft geschonden een van de bovenstaande verbodsbepalingen te beëindigen.

VERKOPEN VIA ONETAP.ONLINE
Sommige van onze diensten kunnen u de mogelijkheid bieden om goederen, diensten, informatie en materialen te verkopen of te kopen via sites die gehost of ontworpen zijn door OneTap.Online (dergelijke goederen, diensten, informatie en materiaal “commerciële merchandise”). Wij zijn slechts het verstrekken van het platform voor kopers en verkopers om te onderhandelen en volledige transacties voor deze commerciële merchandise. Wanneer een koper koopt commerciële merchandise, betalingen zullen worden verwerkt via onze derde partij payment service providers. Deze betalingsdiensten worden uitsluitend beheerst door de Servicevoorwaarden en het privacybeleid van de externe aanbieder. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties van deze derde partijdienst verleners. Naast de andere regels en voorschriften die in deze overeenkomst worden beschreven, moet u de onderstaande regels volgen bij het aanbieden, verkopen of kopen van commerciële merchandise. (a) door het uploaden van content op te slaan, gaat u ermee akkoord: (i) om andere Internet-gebruikers om uw winkel content te bekijken; (II) om OneTap.Online toe te staan om uw opslag content te tonen en op te slaan; en (III) dat OneTap.Online kan, op elk ogenblik, alle opslag content herzien die door u aan zijn dienst wordt voorgelegd. ( b) u mag niet aanbieden of verkopen van illegale of potentieel illegale commerciële merchandise, met inbegrip van die zijn vervalste, gestolen of frauduleuze. Commerciële merchandise verkocht met behulp van de diensten moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, met inbegrip van commerciële koopwaar verkocht aan particulieren buiten uw woning. Items geïdentificeerd als “niet voor distributie binnen Den Haag, Nederland”mag niet worden verkocht met behulp van de diensten. (c) u mag geen commerciële merchandise aanbieden of verkopen die inbreuk maken op of het potentieel hebben om de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van een ander te schenden. (d) u mag geen commerciële merchandise aanbieden of verkopen die wij in onze eigen goeddunken bepalen, zijn onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of schendt de intellectuele eigendomsrechten van derden of eigendomsrechten. Wij kunnen, maar hebben geen verplichting aan, verwijder opslag content en accounts die content bevatten die wij bepalen schendt de intellectuele eigendom van een partij. (e) we kunnen de content van de winkel met betrekking tot het aanbod of de verkoop van commerciële koopwaar in strijd met deze overeenkomst onmiddellijk verwijderen. Als u verkoopt een commerciële merchandise met behulp van onze diensten, dan moet u, op ons verzoek, (i) de inspanningen te gebruiken binnen reden om de levering van de commerciële koopwaar te stoppen aan de koper, of (II) een terugbetaling te betalen voor deze commerciële koopwaar aan de koper. U begrijpt en stemt ermee in dat OneTap.Online niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of immateriële verliezen het gebruik of de onmogelijkheid om onze service te gebruiken. In geen geval zal OneTap.Online aansprakelijk zijn voor gederfde winst of enige bijzondere, incidentele of gevolgschade die voortkomt uit of in verband met onze site en platform. U stemt ermee in om ons en onze investeerders, filialen, partners, en werknemers, onschadelijk te houden van een claim of vraag, met inbegrip van honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit uw schending van deze overeenkomst of de documenten die zij verwerkt door verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

VERGOEDINGEN/BETALING
Sommige van de functies op de dienst vereisen betaling van vergoedingen. Als u ervoor kiest zich aan te melden voor deze functies, betaalt u alle toepasselijke vergoedingen, zoals beschreven op de service in verband met dergelijke functies geselecteerd door u. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen en op elk moment. U machtigt ons om redelijkerwijs noodzakelijke vragen te stellen om uw account en financiële informatie te valideren. Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten opgelegd door belastingautoriteiten, en u bent verantwoordelijk voor de betaling daarvan. U stemt ermee in te betalen voor eventuele belastingen die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de dienst en de betalingen die u aan ons doet.

DOWNGRADE
Het degraderen van uw account van een OneTap.Online plan kan het verlies van content, eigenschappen, of capaciteit van uw account veroorzaken. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.

AANVULLENDE SOFTWARE
Als u verkiest om om het even welke extra software of content van derden te downloaden of te openen die door ons door de dienst wordt ter beschikking gesteld, moet u met extra voorwaarden akkoord gaan alvorens u dergelijke software of content van derden gebruikt. Als u niet akkoord gaat met de Servicevoorwaarden of licentieovereenkomst van de derde partij, downloadt u de software of content niet. Uw gebruik van software of content van derden die via de service is verkregen, brengt u geen rechten, titels of interesses in of aan de software van derden of dergelijke content over dan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Servicevoorwaarden of licentie van de externe leverancier.

INTERNATIONAAL GEBRUIK
Erkennend de globale aard van Internet, stemt u ermee in om aan alle lokale regels betreffende online gedrag en aanvaardbare content te voldoen. Concreet stemt u in met de naleving van alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens uit Nederland of het land waar u woont.

LINKS
De dienst kan bieden, of derden kunnen bieden, links naar andere websites of bronnen. Omdat we geen controle hebben over dergelijke sites en middelen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of middelen, en wij niet onderschrijven en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige content, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op een dergelijke content, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

SCHADELOOSSTELLING
U stemt ermee in te vrijwaren en te houden OneTap.Online, en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers, onschadelijk van een claim of vraag, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij wegens of voortvloeiend uit uw content, gebruik van of verbinding aan de dienst, schending van deze voorwaarden, of schending van om het even welke rechten van een andere.

WEDERVERKOOP VAN DE DIENST
U stemt ermee in om geen deel van de service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ALGEMENE PRAKTIJKEN INZAKE GEBRUIK EN OPSLAG
Wij kunnen algemene praktijken en beperkingen met betrekking tot het gebruik van de dienst wijzigen. We kunnen deze wijzigingen doorvoeren met of zonder kennisgeving aan u. Afhankelijk van ons operationeel proces melden we wijzigingen zoveel mogelijk aan u vooraf aan de wijziging.

ONZE EIGENDOMSRECHTEN
U erkent en stemt ermee in dat de service en alle noodzakelijke software die gebruikt wordt in verband met de service (“software”) eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie bevat die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten. U erkent en stemt er verder mee in dat content in sponsor advertenties of in informatie die u via de service of adverteerders wordt aangeboden, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, service merken, octrooien of andere eigendomsrechten en-wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door ons of onze adverteerders, gaat u ermee akkoord niet te wijzigen, verhuren, lease, lening, verkopen, distribueren of te creëren afgeleide werken gebaseerd op de dienst, geheel of gedeeltelijk. Wij willen geen vertrouwelijke of merkgebonden informatie van u via de dienst of per e-mail ontvangen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door een geautoriseerde OneTap.Online vertegenwoordiger, enig materiaal, informatie of idee dat u aan ons doorgeven op enigerlei wijze kan worden verspreid of gebruikt door ons of onze filialen zonder compensatie of aansprakelijkheid jegens u voor een met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten. Deze bepaling is echter niet van toepassing op content (zoals hierin gedefinieerd) of op persoonlijke informatie die aan ons privacybeleid is onderworpen.

AFWIJZING VAN GARANTIES
U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat: (a) uw gebruik van de dienst op eigen risico IS. DE DIENST WORDT GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. (b) wij niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies van gegevens, klant informatie of VENDOR gegevens, inkomsten of andere schade aan het bedrijfsleven die VOORTVLOEIEN uit vertragingen, mislevering of niet-levering van informatie, beperking of verlies van toegang, BUGS of andere fouten, ongeoorloofd gebruik als gevolg van HET DELEN VAN TOEGANG TOT DE SERVICE OF ANDERE INTERACTIE MET DE SERVICE. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONDERHOUDEN EN BACK-UP VAN UW GEGEVENS EN INFORMATIE DIE ZICH OP DE SERVICE BEVINDEN. ONETAP.ONLINE garandeert niet dat (i) de service aan uw specifieke vereisten voldoet, (II) de service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, (III) de resultaten die uit het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (IV) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U VIA DE SERVICE HEEFT AANGESCHAFT OF VERKREGEN, ZAL AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN EN (V) EVENTUELE FOUTEN IN DE SERVICE WORDEN GECORRIGEERD. (c) alle materialen gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de dienst wordt gedaan op uw eigen DISCRETIE en risico en dat u alleen verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw COMPUTER systeem of verlies van gegevens die VOORTVLOEIT uit het downloaden van een dergelijk materiaal.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, INCIDENTELE, speciale, gevolg-of VOORBEELDIGE schade, inclusief maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, GOODWILL, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als ONETAP.ONLINE is op de hoogte van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of het onvermogen om de dienst te gebruiken; (II) de kosten van de verkrijging van VERVANGENDE goederen en diensten die VOORTVLOEIEN uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn aangeschaft of verkregen of ontvangen berichten of transacties die via of vanuit de dienst zijn aangegaan; (III) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (IV) verklaringen of gedrag van een derde partij op de dienst; OF (v) andere aangelegenheden die verband houden met de dienst. ONZE totale aansprakelijkheid voor alle CLAIMS met betrekking tot de SERVICE mag niet hoger zijn dan de door u betaalde bedragen voor de laatste drie maanden van de betrokken dienst.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DAAROM KUNNEN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN DE PARAGRAFEN 18 EN 19 NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

ALGEMEEN
Wij kunnen u kennisgevingen via e-mail of gewone post verstrekken. De dienst kan ook kennisgevingen van wijzigingen in deze voorwaarden of andere zaken door het weergeven van aankondigingen of links naar mededelingen aan u over het algemeen op de dienst. Deze voorwaarden en de relatie tussen u en OneTap.Online wordt beheerst door de wetten in Nederland, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen. U en OneTap.Online komen overeen om zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Den Haag,Nederland. Het falen van OneTap.Online om een recht of bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van het recht of de bepaling. Deze voorwaardenvormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de dienst, vervangend om het even welke vroegere overeenkomsten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, om het even welke vroegere versies van deze voorwaarden). U ook worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruik maakt van affiliate of andere diensten, content van derden of software van derden. Indien een bepaling van deze voorwaarden of opgenomen documenten worden gevonden door een rechtbank van bevoegde jurisdictie ongeldig te zijn, de partijen toch het erover eens dat de rechter moet trachten om uitvoering te geven aan de partijen de intenties zoals weerspiegeld in de bepaling, en de andere bepalingen van deze voorwaarden blijven onverkort van kracht. U stemt ermee in dat ongeacht een statuut of wet van het tegendeel, elke claim of oorzaak van de actie die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de dienst of deze voorwaarden moeten worden ingediend binnen een (1) jaar na een dergelijke claim of oorzaak van de actie ontstaan of voor altijd verjaard. De sectie titels in deze termen zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen. U erkent en stemt ermee in dat u elke afzien van het recht om deel te nemen als eiser of lid van de klasse in een vermeende class action of representatieve procedure. Verder kan meer dan een persoon de vorderingen niet worden geconsolideerd onder alle omstandigheden, in welke vorm van een klasse of vertegenwoordiger te vorderen of anderszins.

OVER ONS
OneTap BV, Bankaplein 3, 2585EV ‘s-Gravenhage, Nederland kvk 75309041

Doeleinden verwerking
OneTap.Online verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: een account aan te maken en aan te houden om u diensten en producten te leveren. Of als doel informatie te verstrekken na aanvraag. Een aanvraag kan telefonisch, via de mail of via een formulier op de webiste worden gedaan. De informatie kan zijn een offerte, digitale content, een telefoongesprek met een consultant, een nieuwsbrief, etc.

Wettelijke grondslag verwerking

OneTap.Online verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken, dit geldt alleen bij informatie verstrekkende toestemming situaties bijvoorbeeld bij inschrijving van de nieuwsbrief, digitale content, etc. Niet in een klant-leverancier relatie. OneTap heeft uw persoongegevens nodig om de dienst te kunnen verlenen.
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is wel verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan OneTap.Online. De volgende gegevens zijn niet verplicht:

Informatie over het gebruik van de dienst.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan OneTap.Online verstrekt, dan is het voor OneTap.Online moeilijker om ondersteuning te bieden en nieuwe functionaliteiten te bouwen.

Ontvangers persoonsgegevens
OneTap.Online zal uw persoonsgegevens aan derden leveranciers en partners kunnen verstrekken. Uw persoonlijke domeinnaam dient te worden geregistreerd bij CloudFlare en SIDN. Alleen noodzakelijke gegevens worden verstrekt voor de registratie.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Uw persoonsgegevens kunnen door OneTap.Online worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan OneTap.Online uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: United States of America.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

Er is voor dit/deze land/gebied/sector/internationale organisatie een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing.
De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.
Er gelden bindende bedrijfsvoorschriften die zijn goedgekeurd door de privacy toezichthouder(s).

Meer informatie over de voornoemde door OneTap.Online getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met OneTap.Online. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door OneTap.Online worden bewaard voor een duur van de overeenkomst en daarna nog 6 maanden tenzij wettelijke voorschriften anders stellen.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering
OneTap.Online gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van het nemen van besluiten gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) van uw persoonsgegevens.

OneTap.Online hanteert de volgende onderliggende logica ten aanzien van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming: OneTap.Online wil alleen relevante diensten aanbieden. Op basis van uw keuze van onze diensten selecteren wij mogelijk nieuwe relevante diensten om u aan te bieden. Bijvoorbeeld: U neemt een domeinnaam af, wij wijzen u daarbij graag op de mogelijkheid om ook een website en een gratis SSL certificaat af te nemen.

Voornoemde geautomatiseerde besluitvorming dient het volgende belang/de volgende belangen van betrokkene: Er worden relevante diensten aangeboden.

Op basis van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming kunnen de volgende gevolgen voor betrokkene worden verwacht: In uw account, op de website of via de nieuwsbrief (indien u zich hiervoor heeft aangemeld) krijgt u relevante informatie over de aanpalende diensten te zien.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht OneTap.Online te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan OneTap.Online verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die OneTap.Online doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u via ons contactformulier op de website indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door ons contactformulier op de website in te vullen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door OneTap.Online, neem dan contact op via ons contactformulier op de website ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.

OneTap maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Bij het invullen van een formulier op onze website verwerken we de gegevens die je ons vertrekt volgens het privacy statement. 

Wil je liever geen cookies?

Wanneer je gebruik blijft maken van onze website gaan we er vanuit dat je akkoord bent om deze Cookies te ontvangen/gebruiken. Maar cookies zijn eenvoudig te verwijderen via je browser. Houd er rekening mee dat de websites zonder cookies mogelijk niet optimaal werken. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar meer uitleg over het verwijderen van cookies:

Wat houdt “Fair use policy” in:
Onbeperkt / unlimited hosting houdt in dat je je geen zorgen hoeft te maken over schijfopslag of netwerkoverdracht wanneer je site groter en populairder wordt. Alle bestanden die benodigd zijn voor het functioneren van je website zijn vallen onder ons onbeperkt beleid. Uitzonderingen hierop zijn cache bestanden en backups van je website. Met Fair use policy kijken we naar het gemiddelde gebruik van al onze klanten met eenzelfde soort abonnement en zo bepalen we een eerlijk gebruik (fair use). Als jouw website aanzienlijk boven de drempel van dit gemiddelde & eerlijke gebruik uitkomt dan zullen we je hiervan op de hoogte stellen en samen kijken naar de beste oplossing.  

E-mail
Deze dienst valt niet onder de fair use policy. Bij het afsluiten van een e-mail dienst is de keuze tussen verschillende pakketten en elk pakket bevat een maximaal aan opslag. Dit maximum is vermeld bij het betreffende product.

Wat is niet toegestaan
Kort gezegd; websites waarvan het (deels) doel is om schijf of bandbreedte te gebruiken. Bij het maken van een website moet je nadenken over “Hoe kan ik een interessante website maken voor mijn bezoekers terwijl ik de opslag, bandbreedte, bestandssysteem, geheugen en CPU-impact zoveel mogelijk beperk”. Hierbij helpen we je natuurlijk ook graag! Hier zijn enkele specifieke voorbeelden van dingen die niet zijn toegestaan:

Auteursrechtelijk beschermde inhoud waarop je geen gebruiks- of distributierechten hebt.
Bestand uploaden / delen / archiveren / back-up / mirroring / distributiesites.
Een site die voornamelijk is gemaakt om verkeer naar een andere website te sturen.
Het beschikbaar maken van jouw accountbronnen (gratis of tegen betaling) aan het grote publiek (neem contact met ons op voor de juiste oplossing).
Alleen als geaccepteerde reseller is het toegestaan om het pakket, of delen daarvan, beschikbaar te stellen of door te verkopen aan een ander.

OneTap behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen (maar is niet verplicht) die op onze servers zijn opgeslagen en die in strijd zijn met de voorwaarden van onze fair use policy en/of onze andere voorwaarden. Het is aan OneTap om te bepalen wat het beleid schendt.

Wat houdt “Notice & takedown” in:

Onrechtmatig
Onze klanten publiceren op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid content online zonder dat OneTap deze content pro-actief zal controleren. Hierdoor is het mogelijk dat er onrechtmatige content op de servers van OneTap kan worden staan. Is dit het geval en OneTap is daarvan op de hoogte (gesteld door derde) dan zal OneTap contact opnemen met de klant en verzoeken inhoudelijk te reageren binnen 5 werkdagen. Mocht de reactie uitblijven zal OneTap de content naar eigen inzicht beoordelen en indien als onrechtmatig bevonden door OneTap (tijdelijk) offline halen.

Geen tijdige betaling
Wanneer je niet op tijd betaalt en na 2 herinneringen geen gehoor geeft of contact met ons opneemt om een oplossing te zoeken zullen we de diensten staken en daarmee je website/applicatie offline zetten.

Wat houdt “Niet goed, geld terug” in:

OneTap wil jou een zo goed mogelijke dienstverlening kunnen leveren en een dienst of product aanbieden waar je 100% tevreden mee bent! Als dit na aankoop toch niet zo is neem dan contact met ons op om te kijken of we dit voor je kunnen oplossen. In 9 van de 10 gevallen lossen we dit snel en naar tevredenheid voor je op. Mocht om wat voor een reden je binnen 14 dagen na aankoop van je dienst of product toch niet tevreden zijn dan zullen we voor het annuleren van het product geen kosten in rekening brengen. Belangrijk om te weten daarbij is dat je ons wel de kans hebt geven om het probleem voor je op te lossen en belangrijk is om te weten dat deze regel en de wetgeving niet zomaar voor al onze diensten geldt.

Wanneer gelden er andere regels?
Je kan bijvoorbeeld geen gebruik maken van deze wetgeving / regeling wanneer je een domeinnaamregistratie (veiling, aankoop of registratie) ongedaan wilt maken. Of wanneer je een maatwerkproduct of -dienst hebt afgenomen. Zoals een website design, logo design, advies of consultancy, backlink pakket, etc. Neem dus altijd even contact met ons op voor een goede oplossing. Wellicht kunnen we een deel vergoeding voorstellen of een andere oplossing voor je vinden!

Neem contact op

Een vraag of opmerking over de verwerking van je gegevens als klant?
undraw_group_chat_trans

Vrijblijvend 14 dagen testen. Account loopt automatisch af, tenzij je zelf actief verlengt door een online betaling te doen. Onze algemene voorwaarden en privacy voorwaarden zijn van toepassing, je verklaart deze te hebben gelezen en daarmee akkoord te zijn.

Offerte aanvraag

Geef zoveel mogelijk informatie en enkele voorbeelden van designs waar je voorkeur naar uitgaat. Ook kun je een document bijvoegen waarin specificaties staan.

Verwacht een reactie binnen 2 werkdagen maar vaak reageren we dezelfde werkdag nog! 

Ter indicatie de prijs start bij € 795,-